Obecně závazná vyhláška č. 2/2018

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Písek
Zastupitelstvo města Písku se na svém zasedání dne 06.12.2018 usnesením č. 245/18 usneslo vydat
na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších přepisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):        vyhláška