Informace o postupu stavebních prací ve škole

Sekce: 
Základní škola Svobodná

Vážení rodiče,

jak jsme Vás již informovali,  nový školní rok v naší škole začíná v řádném termínu tedy v pondělí 3.9. 2018.

Školní rok, který mu předcházel, pokračoval po předčasném vydání vysvědčení čilým ruchem, který neutichl ani v červenci a v srpnu.

Během prázdnin bylo postupně dokončeno stěhování z pavilonu  II. st. ZŠ Svobodné do náhradních prostor, které nám byly poskytnuty Základní školou T. Šobra v přízemí  jejich pavilonu II. st.  Díky vstřícnosti vedení a kolegů naší sousední školy a díky velkému nasazení kantorů, řady žáků 9. třídy a části rodičů naší školy se podařilo vytvořit dočasné zázemí pro 6. až 9. třídu.

Na začátku prázdnin došlo také k podpisu smlouvy s firmou Kočí, která se jako jediná úspěšně zúčastnila výběrového řízení na veřejnou zakázku přístavby a zateplení pavilonů I. a II. st. ZŠ Svobodné. Uskutečnilo se  předání staveniště a oplocením byl oddělen prostor stavby od zbývajících části školního pozemku. Byly vystavěny provizorní stěny, které oddělují stávající pavilon od staveniště přístavby. Naštěstí bez komplikací proběhlo odstranění opláštění včetně boletických panelů.  Začaly také zemní práce v místech základů přistavované  části budovy. V zásadě se dá říci, že stavba  pokračuje dle harmonogramu. 

Po ukončení sanace a dekontaminace  při odstraňování boletických panelů, byla  provedena  kontrolní měření, která prokázala, že naměřené hodnoty nepřekračují limit azbestových a minerálních vláken ve vnitřním prostředí.  Tím byla splněna nezbytná podmínka pro obnovení provozu ve stávající části pavilonu,  ve kterém budou v novém školním roce umístěny všechny třídy I.st. a oddělení ŠD.

Děkujeme  Všem, kteří byli nápomocni jakýmkoliv způsobem při stěhování a přípravě školy na nový školní rok. Jeho průběh bude zřejmě v mnohém výjimečný a  díky ztíženým podmínkám  ne vždy snadný a lehký. Přesto  doufáme, že projdeme touto zkouškou soudržnosti  našeho společenství  se ctí a že i v nezvyklých podmínkách chodu školy  dokážeme  pěstovat  duchapřítomnost  a nadhled. Pak i v tom, co se nám zprvu může zdát jako obtížné a omezující, můžeme nalézt  i něco obohacujícího. Věříme, že se nám společným úsilím přes všechna možná úskalí a v mezích reálných možností podaří zajistit pro naše žáky a žákyně co nejhladší průběh nastávajícího školního roku.

 

   kolegium
 ZŠ Svobodné