Specifika výuky na SŠ

Úlohy Waldorfského lycea

Osobnostní oblast

V pubertě si mladý člověk začíná uvědomovat svoji osobní identitu, staví se vůči okolí svobodněji a samostatněji (ale ještě ne odpovědněji). Objevuje se schopnost utvářet si názory, orientovat se a stavět si cíle na základě vlastního usuzování. V jeho nitru ožívají ideály, na jejich základě hledá své vlastní spojení se světem a uvědomělejší vztah k sobě samému. V tomto období se v člověku probouzejí důležité duševní vlohy, např. schopnost rozvíjet individuální zájmy, osobní vkus a snaha po samostatném úsudku v otázkách poznání. Je však třeba překonat napodobovací instinkt, který patří k dětskému věku. Hodně mladistvých je značně zaměstnáno věcmi, které „se musí“ dělat, protože je „dělají všichni“. Vynořují se módní proudy v oblékání, hudbě, účesech a stylu, napodobování různých „akčních“ vzorů z médií. Pesimisté tvrdí, že media vytvářejí pozvolna davové lidi, kteří budou mít výlučně kolektivní impulsy. Waldorfská škola se snaží napomoci tomu, aby si žák mohl v tomto proudu silných, často sugestivních vlivů najít svůj vlastní životní styl, svou individuální cestu životem. V období dospívání žáci věří, že svět je možno poznat a pochopit, vniknout do jeho tajemství. Proto je vedeme k vlastnímu poznávání, necháme je usuzovat, aby věděli, že úsudky se musí opírat o zkušenosti. Aby nevycházeli jen ze subjektivních pocitů nebo přejatých názorů, ale tvořili si závěry na základě vlastního poznání dané věci. Docházíme i k rozpornosti světa, k tomu, že ne každý má stejnou pravdu, že z různých pohledů nedojdeme k jednoznačnému závěru, k opravdové podstatě věci, že nejsme třeba schopni jít tak hluboko, jen z různých stran obcházíme okolo.

Poznávací oblast

Vyučování na střední waldorfské škole chce položit základ životnímu postoji, který je vědecký nejen na povrchu, ale i v hloubce. Všechny výroky mohou být zpochybněny. Učitel musí být připraven skládat účty ze všeho, co říká, jak v rovině odborné, tak v rovině lidské. Je důležité, aby byly vysloveny všechny odůvodněné otázky. V hodinách se proto často diskutuje. K procvičování schopnosti pozorovat a myslet se hodí zvláště přírodovědecké obory. Důležitou roli hrají experimenty. Jsou-li vyvozovány závěry, měly by být co nejvíce podloženy pozorovanými jevy.

Častou reakcí na současnou „explozi vědění“ je poskytnout žákům hotové „myšlenkové modely“ bez podrobnějšího vysvětlení, tj. hypotézy nebo názory, do jejichž podstaty může žák stěží proniknout. Základem vyučování na waldorfské škole je však „fenomenologicky“ usměrněné vyučování – učitel z celku probírané látky vybere určité fenomény, jejichž hlubší rozpracování a posouzení umožní žákům lépe pochopit podstatu probírané látky. Modely, struktury a systémové souvislosti se probírají až následně.

Sociální oblast

Ve třídě jsou žáci různého nadání a zaměření, pracovních, uměleckých či intelektuálních schopností a dovedností, kteří se učí vzájemně spolupracovat, komunikovat a řešit různé situace. Jsou tak kladeny základy pro snadnější zařazení do reálného života, pro práci v týmu, pro zvládání nejrůznějších životních situací a změn.

Důležité je zde i získávání praktických zkušeností, a to jak v rámci různých projektů, tak prostřednictvím uměleckých a odborných kurzů, a také absolvováním tzv. praktik v rozličných sociálních prostředích.

Další informace získáte na webových stránkách konkrétních waldorfských středních škol.