Specifika výuky v MŠ

Obecným cílem výchovně vzdělávacího procesu ve waldorfské mateřské škole je harmonický vývoj dítěte předškolního věku s důrazem na oblast citovou a morální. Pedagogické působení vychází z vývojové psychologie Rudolfa Steinera.

Poskytujeme dětem co nejširší nabídku toho, co rozvíjí vůli, cítění a myšlení a co tyto oblasti dává do souladu. Veškerá činnost je vedena vědomím, že dítě musí mít možnost spoluprožívat a spoluvytvářet život v MŠ a jejím blízkém okolí. Proto všechny činnosti děláme s dětmi (šijeme, malujeme, pečeme chléb,...), principem je zde výchova napodobováním. Svým výchovným působením vždy pouze doplňujeme péči o dítě v rodině.

Hlavním naším záměrem je vytváření bezpečného a láskyplného prostředí plného podnětů pro rozvoj tvořivosti dětí. Základní podmínkou utváření dětského společenství je respekt k jedinečnosti každého dítěte, individuální svobodě projevu a rozvoji jeho přirozeného nadání.

V oblasti vůle je kladen důraz na poskytování vhodných vzorů k napodobování, vytvářet spořádané okolí s pevným životním rytmem, smysl pro pořádek a pěstování motorických a tělesných schopností.

V oblasti cítění rozvíjíme tvůrčí fantazii při volné hře, při malování pomocí uměleckého zážitku. Také z pohádek, říkadel a písní.

V oblasti myšlení vedeme děti k pozorování a vnímání přírody, vesmíru, plynutí času na základě prožitku lidových tradic, zvyků a rituálů, které poskytují dítěti poznání řádu a jistotu z rytmicky se opakujících známých dějů.

Základními metodami práce s dětmi jsou pro nás princip nápodoby, působení kvalitního prostředí a metoda rytmu a opakování. Vše, s čím si dítě hraje, v jakém prostředí se pohybuje, ovlivní jeho fantazii, tvořivé síly a svobodný vývoj. Dítě v předškolním věku jako by bylo „jedním smyslovým orgánem“, napodobuje vše, s čím se setkává. Nejedná se jen o to, co se zjevně děje kolem dítěte, ale o všechno, co může vnímat svými smysly. Jde hlavně o kvalitu podnětů, jimž je dítě vystavováno a jimž je oslovováno. Je důležité umožnit dětem napodobování zdravých vzorů.

Pro zdravý vývoj dítěte je důležité prostředí, ve kterém se nachází a předměty, kterými je obklopeno. Proto je naše školka vybavena nábytkem z přírodního materiálu, také hračky z těchto materiálů příjemně oslovují smysly dítěte. Blahodárně zde působí také harmonie barev.

Rytmus

V rytmu roku probíhá slavení křesťanských svátků, lidových tradic a obyčejů. Křesťanství chápeme jako cestu k učení se ušlechtilým mezilidským vztahům, pěstování účasti a pochopení pro druhé, vztahu k lidem i přírodě.

V rytmu týdne se věnujeme pečování o naše malé třídní "domácnosti". Malování, modelování ze včelího vosku, eurytmii, ruční práce, výtvarné činnosti, celodopolední pobyt venku si dítě může prožít stejně tak jako pečení chleba a slavnostního pečiva, přípravu svačiny či páteční úklid ve třídě.

V rytmu dne se střídají chvilky, kdy má dítě prostor pro volnou hru, do které může zapojit pohyb a fantazii, s chvilkami ztišení se a naslouchání i druhým. Nedílnou součástí denního rytmu je chvilka odpočinku doprovázená zpěvem, tichou hrou na hudební nástroj nebo vypravováním pohádky či příběhu.