Výzva k podání nabídky - Oprava části střechy pavilonu I. st. ZŠ Svobodné

Zadání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce (v souladu s § 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů), výše uvedená zakázka nespadá dále pod aplikaci zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Název zakázky: „Oprava části střechy pavilonu I. st. ZŠ Svobodné v objektu č.p. 2070 na par. č. 1033, k.ú Písek“

1. Zadavatel :

Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720

Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

Zastoupená: Mgr. Miloslavem Machačem, ředitelem školy

IČ: 70943842 DIČ: CZ70943842

2. Vymezení plnění předmětu výběrového řízení :

Oprava střechy spočívá v opravě části střechy pavilonu 1.stupně a to jak na vodorovné části střechy hlavní budovy tak v části nad schodištěm – viz soupis prací příloha č.2.

3.Termín plnění : do 31.10. 2014.

4. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH : 82.000,- Kč.

5. Místo plnění:

Šobrova 2070, 397 01 Písek

6. Požadavek na zpracování nabídkové ceny, platební podmínky:

Nabídková cena stavebních prací, specifikovaných v bodě 2, bude cenou nejvýše přípustnou.

Platební doklad bude vydán po předání a převzetí díla.

Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli.

7. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny.

Zhotovitel připouští změnu nabídkové ceny :

- při rozšíření nebo zúžení předmětu veřejné zakázky nad nebo pod rámec původního zadání

- při změně DPH

Všechny výše uvedené změny jsou možné jen na základě písemného dodatku k objednávce.

8. Pokyny pro zpracování nabídky.

Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě a bude zpracována v českém jazyce. V originále nabídky budou doloženy všechny potřebné doklady v prosté kopii. Nabídka bude obsahovat krycí list nabídky – příloha č.1, na kterém budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče, nejvýše přípustná cena, datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat.

9. Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních kritérií.

Kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč, který má podnikatelská oprávnění na celý předmět zakázky – živnostenské listy, či jiné doklady prokazující oprávnění k podnikání (doklady o podnikatelském oprávnění musí prokazatelně pokrývat činnosti, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky) popř. výpis z obchodního rejstříku uchazeče.

Čestné prohlášení – viz příloha č.3

10. Kritéria pro zadání veřejné zakázky.

Nabídky budou hodnoceny podle základního kritéria – nejnižší nabídková cena.

11. Doručení nabídek:

Vyzvaní uchazeči mohou doručit své nabídky poštou na korespondenční adresu nebo osobně do podatelny ředitelství ZŠ Svobodná a MŠ Písek Šobrova 2070 (denně od 7.30 do 14.00 hodin), nejpozději dne 23.7.2014 do 10.00 hodin. Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude zřetelně označena :

Výběrové řízení – Oprava části střechy pavilonu I. st. ZŠ Svobodné v objektu č.p. 2070 na par. č. 1033, k.ú Písek – neotvírat

Korespondenční adresa zadavatele:

Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720,

Šobrova 2070, 397 01 Písek

Za řádné a včasné doručení odpovídá uchazeč. Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou zadavatelem do soutěže přijaty.

12. Další podmínky výběrového řízení na veřejnou zakázku.

Zadavatel má právo výběrové řízení zrušit, doplnit, upřesnit nebo veškeré nabídky odmítnout bez uvedení důvodů.

Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených účastí v soutěži.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.

Zadavatel si vyhrazuje změnit nebo doplnit objednávku, uzavřít objednávku pouze na část plnění předmětu veřejné zakázky.

Kontaktní osoba : Mgr. Miloslav Machač, tel. 382 214815, 732 164 770 info@zssvobodna.cz

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zašle zadavatel uchazečům, jejichž nabídky budou hodnoceny, do tří dnů od vyhodnocení nabídek, které proběhne dne 23.7. 2014.

Zadání výběrového řízení včetně jeho příloh je zveřejněno v elektronické podobě na webových stránkách zadavatele www.zssvobodna.cz

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky + čestné prohlášení

Příloha č. 2 – Soupis prací

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení

V Písku, dne 14. 7. 2014

Mgr. Miloslav Machač, ředitel školy